Stypendium z projektu unijnego pt. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej…”

Stypendium z projektu unijnego pt. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy” dla 24 uczniów


O stypendium ubiegać mogą się uczniowie, którzy w roku szkolnym na który przyznawane jest stypendium są uczniami klasy trzeciej lub czwartej szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży turystyczno-gastronomicznej wchodzących w skład CKZ realizującego zadanie.
Regulamin starania się o stypendia:
Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą spełniać co najmniej warunki określone w pkt 1:
1) uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium z dokładnością do 2 miejsc po przecinku bez zaokrągleń-obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy na poziomie: Zespół Szkół nr 1: nie niższym niż 4,60
2) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium są laureatami lub finalistami konkursów ( np. Małopolskie konkursy Gastronomiczne) lub olimpiad (np. wiedzy o żywieniu o żywności), których tematyka jest zgodna z kierunkiem rozwoju edukacyjnego ucznia.
• Jeżeli uczeń składał już wszystkie dokumenty do projektu to przynosi tylko zał. nr 4 o wysokości średnich za rok 2018/2019 ( wychowawca wpisuje średnie i się podpisuje).
• Jeżeli uczeń skład druki na kursy ale zapomniał zaznaczyć na formularzu stypendiów to przynosi prośbę o aktualizację formularza o stypendium i zał. nr 4.
• Jeżeli uczeń nigdy nie składał dokumentów do projektu to przynosi wszystkie załączniki od numeru 1 do numeru 7 (zał. nr 7 bez daty).
Uczniowie, którzy nie posiadają własnego konta bankowego wypełniają „ZGODĘ” (w załączeniu).

Termin składania w/w dokumentów to 5 wrzesień do godz. 14:00

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2 – deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 3 – oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr 4 – zaświadczenie ze szkoły
Załącznik nr 5 – oświadczenie o niepełnosprawności
Załącznik nr 6 – zakres danych osobowych do SL
Załącznik nr 7 – oświadczenie o zmianie statusu na rynku pracy
Załącznik – Zgoda – rachunek bankowy Rodzica