[UWAGA] Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze – księgowego

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ  NR 1 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W NOWYM SĄCZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DANE PODSTAWOWE

 1. Nazwa stanowiska pracy: Księgowy
 2. Komórka organizacyjna: Administracja – Księgowość
 3. Wymiar etatu: pełny etat  tj. 40 godzin tygodniowo
  Zatrudnienie w oparciu o umowę na zastępstwo.
 4. Wykształcenie: co najmniej średnie ekonomiczne specjalność: rachunkowość finanse i 5-cioletni staż w komórkach administracyjno – finansowych.

5. Wymagania dodatkowe.

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów oświaty,
 • znajomość przepisów podatkowych  (m. in. rozliczenie PIT-ów),
 • znajomość przepisów płacowych,
 • znajomość przepisów ZUS,
 • znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego -MS Exel i Word,
 • znajomość obsługi komputera  i pracy w programach komputerowych firmy VULCAN – „Finanse Optivum”, Sigma Optivum, „Płace Optivum” oraz programu „Płatnik”
 • mile widziana znajomość pracy w księgowości budżetowej

6. Zakres obowiązków na stanowisku obejmuje m.in.:

 • sporządzanie list płac według obowiązującego systemu i zasad wynagradzania,
 • obliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń wszystkich pracowników,
 • sporządzanie miesięcznych rozliczeń składek ZUS pracowników i zakładu pracy,
 • sporządzanie deklaracji podatkowej i rozliczenie podatkowe pracowników,
 • przygotowywanie i realizacja przelewów drogą elektroniczną,
 • obsługa emerytalno – rentowa,
 • opracowanie i przekazanie informacji wymaganych w SIO,
 • opracowanie i przekazanie informacji do SIGMY
 • uczestniczenie i rozliczenie inwentaryzacji składników majątkowych szkoły,
 • prowadzenie dokumentacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • sporządzanie list do kasy zapomogowo – pożyczkowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • opracowywanie planów , analiz i angażowanie środków dotyczących płac i pochodnych,
 • prowadzenie kasy oraz dokumentacji kasowej,
 • prowadzenie kartotek zadłużeń z ZFŚS
 • prowadzenie kartotek dotyczących przyznanych świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie korespondencji z ZUS i Urzędem Skarbowym oraz z kontrahentami,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 • rozliczanie delegacji służbowych

7. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z  2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko starszego księgowego.

Uwagi dodatkowe:

 • Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o  pracownikach samorządowych  (Dz.U. 1997 nr 223, poz. 1458 ze zm.).
 • Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Złożonych dokumentów Zespół Szkół  Nr 1  w Nowym Sączu nie zwraca.
 • Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona na stronie internetowej szkoły: www.zsnr1.pl – Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji  Narodowej  w Nowym Sączu w terminie do 23.09.2020 – do godziny 12.00  z dopiskiem  na  kopercie  „Oferta pracy na stanowisko księgowego”.