Wymagane dokumenty

Jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w Zespole Szkół nr1, kandydaci składają:
  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego,
oraz
  • podanie / kwestionariusz ZS nr 1 (do pobrania wkrótce ze strony internetowej ZS nr 1)
  • formularz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ / PONADGIMNAZJALNEJ…” (wydany przez szkołę podstawową / gimnazjum),
  • 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (obowiązuje kandydatów do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia),
  • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
  • zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.