Wymagane dokumenty

Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkół nr 1 dostarczają:

 • wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły wydrukowane z systemu,
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kopie zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

 

Jako potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej, kandydaci zakwalifikowani składają:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

oraz

 • podanie / kwestionariusz ZS nr 1 (do pobrania ze strony internetowej ZS nr 1),
 • formularz „POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA UCZNIA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ…” (wydany przez szkołę podstawową),
 • 2 fotografie (na odwrocie należy wpisać: imię, nazwisko, datę urodzenia, klasę),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (obowiązuje kandydatów do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia),
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie(a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.