Wymagane dokumenty

1. Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkól nr 1 im. KEN dostarczają:

– wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły wydrukowane z systemu,
– kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
– kartę informacyjną (wydaną przez szkołę podstawową),
– podanie / kwestionariusz ZS nr 1 (do pobrania ze strony internetowej ZS nr 1),
– 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
– w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w określonym zawodzie,
– opinie lub orzeczenie z publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dokument),
– zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów.

 

2. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej poprzez złożenie:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.