Procedury przeprowadzania konsultacji z uczniami w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w placówce

 1. Od 25 maja 2020 r. umożliwiamy uczniom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (do 12 osób).
 2. Od 01 czerwca 2020 r. umożliwiamy uczniom wszystkich klas uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach (do 12 osób).
 3. Konsultacje odbywają się wyłącznie według harmonogramu ustalonego przez dyrektora po telefonicznych zgłoszeniach nauczycieli.
 4. Zajęcia dla klas Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej odbywać się będą w budynku przy ul. Jagiellońska 84.
 5. Udział w konsultacjach, ze względu na ograniczoną ilość uczniów na zajęciach, możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli przez pełnoletniego ucznia wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Brak takiego zgłoszenia jest równoznaczny z rezygnacją z konsultacji.
 6. Konsultacje mają charakter dobrowolny.
 7. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, którzy są objęci kwarantanną, izolacją lub mają objawy choroby zakaźnej. Uczestnicy zajęć lub ich rodzice podpisują stosowne oświadczenie. Oświadczenie podpisane przez rodzica lub pełnoletniego ucznia uczeń składa przychodząc na konsultacje po raz pierwszy. (Wzór oświadczenia dla ucznia stanowi załącznik nr 1, oświadczenie dla nauczyciela załącznik nr 2, oświadczenie dla rodziców ucznia niepełnoletniego załącznik nr 3)
 8. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk(przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji).
 9. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać inne osoby nie zostanie wpuszczony do szkoły, a rodzic zostaje poproszony o zabranie ucznia do domu i skontaktowanie się z lekarzem.
 10. Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące do budynku szkoły zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 11. Uczniowie wchodzą na konsultacje wejściem wyznaczonym przez nauczyciela.
 12. Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do Sali, w której mają odbywać się konsultacje i przebywa tam pod opieką nauczyciela.
 13. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonych w harmonogramie salach.
 14. Po zakończeniu zajęć, nauczyciel prowadzący konsultacje, kontroluje bezpieczne przemieszczanie się uczniów do wyjścia ze szkoły.
 15. Nauczyciel zobowiązany jest przybyć na konsultacje min. 10 min przed ich rozpoczęciem. Nauczyciel oczekuje na uczniów w Sali, w której mają odbywać się konsultacje.
 16. W czasie przerw między kolejnymi konsultacjami uczniowie przebywają pod opieką nauczyciela dyżurującego lub nauczyciela z którym mają kolejne zajęcia.
 17. Ilość uczniów w danej grupie na konsultacjach nie może przekraczać 12 osób z jednoczesnym zachowaniem przelicznika 4m2powierzchni na jednego ucznia.
 18. Zaleca się w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania.
 19. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych w budynku szkoły wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk. Nauczyciele i uczniowie przed rozpoczęciem zajęć i w razie potrzeby w czasie ich trwania myją i dezynfekują ręce.
 20. Uczestnicy zajęć pamiętają o higienie dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce).
 21. Podczas zajęć nie wolno korzystać z telefonów komórkowych.
 22. W czasie zajęć uczniowie używają wyłącznie własnych przyborów i podręczników.
 23. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do dbania o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb młodzieży(2m dystansu między uczestnikami zajęć, każdy uczestnik zajęć zajmuje osobną ławkę).
 24. Sale, w których odbywają się zajęcia, wietrzone są co najmniej raz na godzinę.
 25. Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i blatów w salach. Po skończonych zajęciach z uczniami sala jest dezynfekowana przed rozpoczęciem kolejnych zajęć.
 26. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie z procedurą ogólną.
 27. Przy wejściu do szkoły i sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, odpowiednich służb medycznych.
 28. W szkole przygotowane są numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami uczestników zajęć.
 29. Istnieje zakaz wstępu na teren jednostki osób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć. Kontrolę wejść prowadzi szatniarz lub inny pracownik obsługi.