Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – Samodzielny referent ds kadrowych w Zespole Szkół Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Samodzielny referent ds. kadr w Zespole Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej.


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
SAMODZIELNY REFERENT DS. KADR

I. Dane podstawowe:
1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 84, tel. 18 4486850;
2. Stanowisko: Samodzielny referent ds. kadr
3. Wymiar etatu: 1/1;
4. Wykształcenie: preferowane wyższe
5. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę zawartą na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony;
6. Planowane zatrudnienie: od dnia 01.04.2023 r.;
7. Ilość stanowisk: 1;
8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%.

II. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
2. Wykształcenie preferowane wyższe
3. Co najmniej 2 – letni staż pracy na stanowisku ds. kadrowych
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Umiejętność obsługi komputera, biegła znajomość programów Microsoft EXCEL i WORD oraz urządzeń biurowych;
7. Znajomość ustaw :
a) Kodeks Pracy,
b) Karta Nauczyciela,
c) ustawa Prawo Oświatowe,
d) ustawa o pracownikach samorządowych i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
e) ustawa o finansach publicznych,
f) ustawa o ochronie danych osobowych.
8. Znajomość programu KADRY VULCAN
9. Znajomość Systemu Informacji Oświatowej –SIO.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość Portalu Sprawozdawczego GUS;
2. Znajomość systemu e-PFRON 2
3. Znajomość przepisów:
a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i zakończeniem zatrudnienia pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2. Prowadzenie akt osobowych pracowników szkoły;
3. Terminowe składanie wniosków o odznaczenia;
4. Prowadzenie list obecności, rejestru zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy, kart pracy itp.;
5. Regularne uzupełnianie danych w programie kadrowym nie później niż tydzień przed wypłatą wynagrodzeń;
6. Przygotowywanie dokumentacji do wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi;
7. Prowadzenie statystyki spraw kadrowych;
8. Sporządzanie sprawozdań dla GUS i PFRON;
9. Wydawanie i ewidencja delegacji służbowych;
10. Wykonywanie zestawień i sprawozdań dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego dotyczących spraw kadrowych.
11. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu pracowników;
12. Wydawanie wniosków nauczycieli w sprawie wystawienia legitymacji służbowych;
13. Wystawianie skierowań na badania i kontrola terminowości wykonywania badań wstępnych, kontrolnych i okresowych przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;
14. Prowadzenie spraw związanych z rentami i emeryturami;
15. Sporządzanie SIO w zakresie spraw dotyczących pracowników.
16. Zastępowanie nieobecnych pracowników sekretariatu.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny,
2. CV z przebiegiem nauki i pracy – opatrzone własnoręcznym podpisem i klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
3. Kopia świadectw pracy (oryginały do wglądu),
4. Kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (oryginały do wglądu),
5. Kopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,
6. Kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (oryginały do wglądu),
7. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim – opatrzone własnoręcznym podpisem, lub dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej,
9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
10. Oświadczenie kandydata, że nie był/a skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karno-administracyjne,
11. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielny referent ds. kadr

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 84, w godzinach 9:00-13:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „Oferta naboru na stanowisko samodzielny referent ds. kadr w ZS Nr 1 im. KEN w Nowym Sączu” lub przesłać drogą pocztową do:

Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Jagiellońska 84,
33-300 Nowy Sącz

w terminie do dnia 29 marca 2023 r. do godziny 12.00 (decyduje data stempla pocztowego)

Oferty, które nie będą spełniały wymagań formalnych oraz, te które wpłyną do ZS Nr 1 po 29.03.2023 r. nie będą rozpatrywane. Wstępna kwalifikacja złożonych aplikacji odbędzie się 29.03.2023 r. o godzinie 13:00 Rozmowy kwalifikacyjne w ramach końcowej selekcji kandydatów będą się odbywały 30.03.2023 r. od godziny 9.00 w budynku szkoły: Nowy Sącz ul. Jagiellońska 84. Dokładna godzina zostanie podana zainteresowanym telefonicznie.
Informacja o wynikach naboru zostanie podana 30.03.2023 r. po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych.
Informujemy, iż administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Szkół Nr1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 28 stycznia 2022 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2022 r. o pracownikach samorządowych oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.