Konkurs MASTER OF GRAMMAR

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami!

Regulamin konkursu gramatycznego MASTER OF GRAMMAR w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Nowym Sączu.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły: Zespołu Szkół nr 1- liceum ogólnokształcącego i technikum

Organizatorami konkursu są Aleksandra Dzięgiel i Agnieszka Zając

CELE KONKURSU:

 • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim
 • Podniesienie poziomu umiejętności językowych
 • Popularyzowanie języka angielskiego wśród młodzieży szkolnej
 • Wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo
 • Motywacja do nauki, ewentualnych uzupełnień braków przed egzaminem maturalnym

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA KONKURSU:
Znajomość kategorii gramatycznych

 • Czasy gramatyczne: (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous, going to)
 • Czasowniki modalne
 • Mowa zależna
 • Strona bierna
 • Zdania warunkowe
 • Komunikacyjnych umiejętność zastosowania funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego
 • Użycie struktur gramatycznych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego

PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs odbędzie się 2 grudnia o godz. 10.40- 11.25 na świetlicy szkolnej – sala numer 39.
Konkurs przeprowadza się w formie pisemnej.
Test gramatyczno – komunikacyjny przygotowują nauczyciele języka angielskiego
Wszyscy zainteresowani konkursem zobowiązani są do zgłoszenia chęci uczestnictwa w terminach podanych przez organizatorów
Konkurs przeprowadzają nauczyciele organizatorzy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Informacje na temat konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej oraz podane przez szkolny radio węzeł.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielać będą: Aleksandra Dzięgiel i Agnieszka Zając
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu
Na czas konkursu uczniowie uczestniczący zwolnieni są z zajęć lekcyjnych.