Zmiany w egzaminie maturalnym

Termin główny – od 4 do 20 maja 2021r.‎

 • Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 20 maja.
 • Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 19 do 21 maja

 

Do jakich egzaminów maturalnych trzeba przystąpić

W 2021 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

 • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
 • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

 
KLIKNIJ W PONIŻSZY LINK ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ
(LINK ZAWIERA INFORMACJE O ZMIANACH W EGZAMINIE MATURALNYM Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU)

Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021r.

 

Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo?

Aby otrzymać świadectwo w 2021 r., należy:‎

 • przystąpić do trzech przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego oraz
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.

 

W 2021 r. nie ma obowiązku:

 • przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
 • przystąpienia do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języka obcego.

 

W 2021r. część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa

Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

 • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
 • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które – z ww. powodów – muszą przystąpić do części ustnej egzaminu, muszą złożyć informację potwierdzającą tę konieczność. Informację należy złożyć razem z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego (formularz – część ustna).