Złoty i srebrny laur

 

Mając na uwadze dobro polskiej młodzieży oraz troskę o jej patriotyczne wychowanie, które nierozerwalnie łączy się z poznaniem i umiłowaniem przeszłości i historii własnego narodu, w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu podjęto działania zmierzające do realizacji tego szczytnego zadania.

W roku szkolnym 2010/2011 powstał projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Czy znam patrona swojej szkoły?” Patron Szkoły – KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ jest dla społeczności uczniowskiej okazją i wezwaniem, by poznać historię własnej ojczyzny w tym zakresie czasowym i nie tylko, jak również poznać historię własnej szkoły, której patronuje Komisja Edukacji Narodowej od prawie półwieku, wpisaną w dzieje miasta i  regionu.

Projekt adresowany jest do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół nr 1, a w szczególności dla klas pierwszych. Celem tego projektu jest przede wszystkim uwrażliwienie uczniów na rozwój osobowy w oparciu o wartości patriotyczne, historyczne i moralne, wychowanie patriotyczne, by kończąc naukę w naszej szkole absolwenci byli świadomi obowiązków i zadań obywatelskich w ojczyźnie. Efektem tego projektu jest nagroda  uczniów najlepszego z najlepszych, którzy spełnią kryteria  postawione im w regulaminie. Nagrodą jaką może uzyskać uczeń po spełnieniu kryteriów jest nagroda „Złoty Laur” dla absolwenta i „Srebrny Laur” dla kończących daną klasę w roku szkolnym  w postaci statuetki z logo szkoły w odpowiednich do zwycięstwa kolorach oraz dyplom. W przypadku absolwentów laureatów „Złotego Laura” Dyplom otrzymują również rodzice nagrodzonych. Do tej pory w szkole nagrodzonych „Złotym Laurem”  zostało trzech absolwentów z każdego poziomu kształcenia (Technikum, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa) i trzech uczniów „Srebrnym Laurem”.

Projekt realizowany był poprzez następujące działania:

  • opracowanie regulaminu nagrody-projektu;
  • zapoznanie nauczycieli wychowawców z kryteriami nagrody-projektu;
  • przygotowanie i opracowanie konkursu w formie testu z zakresu historii Komisji Edukacji Narodowej i historii Polski w tym okresie;
  • przeprowadzenie konkursu w roku szkolnym 2010/2011 dla chętnych  uczniów, a w roku szkolnym 2011/2012 dla klas pierwszych;
  • sprawdzenie i podsumowanie konkursu, rozdanie wcześniej przygotowanych dyplomów i nagród książkowych;
  • przeprowadzenie audycji o laureatach „Złotego Laura” w roku szkolnym 2011/2012;
  • przygotowanie i przeprowadzenie audycji o patronie szkoły dla całej społeczności szkolnej z okazji święta patronalnego szkoły w dniu 14. Października;
  • opracowanie i przygotowanie statuetek nagród dla laureatów;
  • uroczyste wręczenie nagród dla laureatów „Srebrnego Laura” i „Złotego Laura” i ich rodziców w dniu zakończenia nauki szkolnej;

Nadal prowadzone są prace związane z realizacją nagrody-projektu.


Złoty Laur otrzymuje uczeń- absolwent, który został nagrodzony wcześniej „Srebrnym Laurem” i spełnia warunki obowiązkowo z punktu 1, 2 oraz dwa z pozostałych:
1. Wzorowe zachowanie (postawa bez zastrzeżeń);
2. Średnia ocen 5.0 bez ocen dostatecznych na świadectwie;
3. Co najmniej finalista konkursu bądź Olimpiady przedmiotowej;
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej;
5. Zwycięstwo w konkursach międzyszkolnych;
6. Zajęcie w konkursach wewnątrzszkolnych 1, 2, 3 miejsca;
7. Wyróżniająca praca w Samorządzie Uczniowskim, klasowym, na rzecz szkoły;
8. Formy teatralne- piosenka, proza, teatr;
9. Publikacje uczniowskie- Internet, gazetka szkolna, gazeta;
10. Osiągnięcia sportowe;
11. Organizacja imprez szkolnych;
12. Udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach nauki;
13. Działalność w wolontariacie.


Odznaczenie „Srebrny Laur KEN” może otrzymać uczeń wraz ze świadectwem promocyjnym, jeżeli spełni obowiązkowe punkty a i b oraz dodatkowe 4 z pozostałych:
a) na świadectwie promocyjnym ma wszystkie oceny co najmniej dobre (bez ocen dostatecznych i dopuszczających)
b) ma najwyższą ocenę ze sprawowania (nie ma godzin nieusprawiedliwionych)
c) ma średnią ocen 5,0
d) co najmniej finalista konkursu bądź olimpiady przedmiotowej
e) stypendium Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej
f) zwycięstwo w konkursach międzyszkolnych
g) zajęcie w konkursach wewnątrzszkolnych 1, 2, 3 miejsca
h) wyróżniająca praca w Samorządzie Uczniowskim, klasowym, na rzecz szkoły
i) formy teatralne- piosenka, proza, teatr
j) publikacje uczniowskie- internet, gazetka szkolna, gazeta
k) osiągnięcia sportowe
l) organizacja imprez szkolnych
ł) udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach nauki
m) działalność w wolontariacie
n) ma 100% frekwencji