Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej jako odpowiedź na potrzeby rynku pracy”. Jest on skierowany do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży z branży turystyczno-gastronomicznej w Subregionie Sądeckim, w obszarze Województwa Małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej , dzięki poprawie efektywności kształcenia zawodowego, realizowanego we współpracy z pracodawcami poprzez utworzenie CKZ w WM: nabycie dodatkowych kwalifikacji przez 120 uczniów (K64;M56), dokowych kompetencji , podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu szkół

Ponadgimnazjalnych, programy współpracy ZS1 i ZSS z pracodawcami poprzez organizację 132 staży zawodowych dla uczniów, tworzenie w ZS1,ZS5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 8 pracowni; pomoc stypendialną dla 60 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych-; doradztwo. Każdy uczestnik projektu może brać udział w kilku formach wsparcia.

Projekt o numerze RPMP.10.02.02-12-0221/16 realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR – dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Łączna wartość projektu wynosi 2 728 915,50 zł w tym dofinansowanie 2 456 023,95 zł

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu. Osoby zainteresowane serdecznie prosimy o kontakt z opiekunem projektu Panią Dyrektor Barbarą Świętoń.

Informacje o terminach rozpoczęcia rekrutacji na poszczególne formy wsparcia zamieszone będą na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie w placówce szkoły.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa – uczeń
Regulamin uczestnictwa – nauczyciel
Regulamin – staże
Regulamin – stypendia