Historia

W 1952 r. zapadła decyzja o powołaniu do życia Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w Nowym Sączu. Początkowo mieściła się ona w budynku przy ul. Grodzkiej 34. Pierwszym rokiem szkolnym był więc 1952/1953.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Tadeusz Hodakowski, za którego inicjatywą w następnym roku szkolnym zostało utworzone Technikum Gastronomiczne. Szkoła liczyła wówczas 7 oddziałów. W tym samym roku otworzono internat w wydzierżawionych pomieszczeniach „Sokoła”. Niestety od roku szkolnego 1954/55 Ministerstwo Handlu Wewnętrznego zamknęło nabór do szkół gastronomicznych. Dyrektorowi powierzono zorganizowanie nowej szkoły – Technikum Samochodowego Ministerstwa Transportu Drogowego i Lotniczego. Dyrektor podjął wtedy szeroką kampanię w celu uzyskania dla szkoły budynku dawnych koszar przy ulicy Jagiellońskiej. Opuściła ją bowiem w grudniu ’55 r. jednostka wojskowa. Uzyskać budynek okazało się jednak bardzo trudno.

Ostatecznie jednak 4.IV.1956 r. szkoła otrzymała dwa budynki przy ulicy Jagiellońskiej 82 i 84, z których budynek 82 został zaraz przeznaczony na potrzebny miastu żłobek.

We wrześniu 1957 r. Dyrekcja Szkół Zawodowych ponownie otwarła technikum i zasadniczą szkołę.

W październiku ’62 r. zmarł Tadeusz Hodakowski. Od września ’72 r. kierownictwo objął mgr Antoni Morański. W 1973 roku nadano szkole imię „Komisji Edukacji Narodowej”. Wmurowano wówczas w hallu szkoły tablicę pamiątkową.

We wrześniu 1985 roku mgr Antoni Morański odszedł na emeryturę. Dyrektorem szkoły został mgr Jan Rosiek. Za jego czasów z inicjatywy dyrekcji i nauczycieli przedmiotów zawodowych zostały powołane do istnienia Warsztaty Szkolne w 1989 roku. W 1992 nasza szkoła otwiera V LO i przyjmuje obecną nazwę Zespołu Szkół nr 1 im. KEN. W 2002 roku nastąpiło także otwarcie sali gimnastycznej.

W 2008 roku, po przejściu dyr. Rośka na emeryturę, stery nad szkołą przejęła obecna Pani dyrektor Barbara Świętoń, która wraz z dyrekcją i nauczycielami, prowadząc politykę rozwoju i innowacji w ZSnr1, uruchamia w naszej szkole szereg programów gastronomicznych, językowych i innych, a nasi uczniowie cały czas zdobywają laury na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach oraz projektach takich jak „Matematyka bez granic”, „Gastro TOP”, „szkoła bez przemocy” czy „Szkoła z klasą 2.0”. Oczywiście wszyscy w naszym popularnym „Gastronomie korzystamy z projektów europejskich i ich wsparcia (Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce, Kapitał Ludzki, Leonardo Da Vinci, Profesjonalista na Rynku Gastronomicznym), bez których niemożliwy byłby nasz międzynarodowy sukces.

Obecnie w naszej szkole prowadzony jest szereg zajęć pozalekcyjnych (Koła PTTK, turystyczne, ekonomiczne, fizyczne, gastronomiczne, biologiczne czy matematyczne), tradycją stały się imprezy szkolne takie jak Festiwal Młodych Talentów, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, Rajd Beskidników, przedstawienia teatralne studia „F”, Konkurs Pieśni Patriotycznej czy Sądecki Konkurs Szkół Gastronomicznych.

Nasza młodzież uczestniczy w wielu akcjach i happeningach (WOŚP, Walentynkowa akcja oddawania krwi, Akcja Pluszak, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem, Dzień bez papierosa, Wolontariat), organizowane są spotkania wigilijne dla nauczycieli, byłych pracowników oraz uczniów, prężnie działa też wymiana międzynarodowa młodzieży wraz ze szkołami partenrskimi takimi jak Gymnasium w Wetter w Nadrenii Westfalii. Goscimy także uczniów z Norwegii czy Serbii.

Szkoła oferuje znakomicie wyposażone sale dydaktyczne (tablice multimedialne, komputery nie tylko w salach informatycznych, nowoczesne pomoce naukowe) i wykwalifikowaną kadrę (ok 70% nauczycieli to nauczyciele dyplomowani i mianowani) z ludzkim podejściem do każdego ucznia 🙂