Stypendia

Informacje o aktualnych stypendiach znajdują się na stronie www.mojestypendium.pl

 

Informacja o wybranych stypendiach:

Regionalny Program Stypendialny

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, będący odpowiednikiem projektu systemowego PO KL pn.„Małopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” realizowanego w latach 2008-2015 przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie. Regulamin

Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków

Fundusz wspiera naukę zdolnej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć przede wszystkim uczniowie  z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie, a także dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie w pracach społecznych oraz wolontariacie.Regulamin (Sądeczanin)

Stypendium Sapere Auso

Stypendia udzielane przez Sapere Auso skierowane są przede wszystkim do młodzieży uzdolnionej i aktywnej edukacyjnie, mogącej pochwalić się szczególnymi osiągnięciami na polu działalności naukowej, kulturalnej, sportowej lub ekologicznej. Fundacja wspiera również uczniów i studentów pragnących poszerzać swe umiejętności na kursach specjalistycznych lub poprzez udział w międzynarodowych konkursach i konferencjach, a więc tych wszystkich, którzy zadają sobie trud bycia mądrymi. Regulamin

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Fundusz po­maga w roz­woju uczniom szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół śred­nich o wy­bit­nych uzdol­nie­niach po­znaw­czych, tech­nicz­nych, pla­stycz­nych, ba­le­to­wych i mu­zycz­nych, or­ga­ni­zu­jąc sy­tu­acje sprzy­ja­jące roz­wo­jowi uzdol­nień spe­cjal­nych i roz­wo­jowi ogólnemu. Regulamin

Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Stypendium prze­zna­czone jest dla uczniów z naj­uboż­szych re­gio­nów Polski. Śred­nia ocen mi­ni­mum 4,5, do­chód na osobę w ro­dzi­nie nie wyż­szy niż 560 zł netto. Wnioski przyj­mo­wane przez cały rok, ale roz­pa­try­wane dwa razy w roku (w pierw­szym i dru­gim se­me­strze nauki). Wnioski składa się u księ­dza ko­or­dy­na­tora w swo­jej die­ce­zji. Regulamin

 

Stypendia Fundacji Imienia Arcybiskupa Jerzego Ablewicza

 O stypendium ubiegać się mogą uczniowie klasy siódmej szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, które kończą się maturą. W celu zgłoszenia należy najpierw dokładnie zapoznać się z Regulaminem a następnie pobrać ze strony wniosek. Dokumenty należy złożyć do 15 września 2017 roku. Uwaga: ilość nowych stypendiów jest mocno ograniczona, stąd nie wszystkie wnioski będą rozpatrzone pozytywnie (nawet wówczas, gdy wnioski będą spełniać kryteria określone w regulaminie, nie da to gwarancji uzyskania stypendium). Niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane. Regulamin na rok szkolny 2017/2018

 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przy­zna­wane jest wy­bit­nie uzdol­nio­nym uczniom, a w szczególności:
lau­re­atowi mię­dzy­na­ro­do­wej olim­piady lub lau­re­atowi i fi­na­li­ście olim­piady przed­mio­to­wej o za­sięgu ogól­no­pol­skim lub turnieju, lau­re­atowi kon­kursu na pracę na­ukową, or­ga­ni­zo­wa­nego przez in­sty­tu­cję na­ukową lub sto­wa­rzy­sze­nie naukowe, uczniowi szkoły po­nad­gim­na­zjal­nej uzy­sku­ją­cemu naj­wyż­sze wy­niki w na­uce we­dług in­dy­wi­du­al­nego pro­gramu lub toku nauki, uczniowi uczest­ni­czą­cemu w za­ję­ciach prze­wi­dzia­nych to­kiem stu­diów na pod­sta­wie prze­pi­sów w spra­wie za­sad i wa­run­ków uczest­ni­cze­nia wy­bit­nie uzdol­nio­nych, uczniów w za­ję­ciach na kie­run­kach zgod­nych z uzdol­nie­niami oraz za­sad za­li­cza­nia tych zajęć, uczniowi, który uzy­skał wy­so­kie wy­niki we współ­za­wod­nic­twie spor­to­wym na szcze­blu kra­jo­wym lub międzynarodowym. W pro­ce­sie kwa­li­fi­ko­wa­nia kan­dy­da­tów na­leży rów­nież zwró­cić uwagę na uczniów re­ali­zu­ją­cych in­dy­wi­du­alny tok stu­diów, pu­bli­ku­ją­cych prace twór­cze, pu­bli­cy­styczne, po­pu­lar­no­nau­kowe oraz uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do udziału w za­wo­dach międzynarodowych. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Przyznawane jest uczniowi, który otrzy­mał świa­dec­two z wy­róż­nie­niem (śred­nia ocen min. 4,75), uzy­sku­jąc przy tym naj­wyż­szą w da­nej szkole śred­nią stopni, albo wy­ka­zuje szcze­gólne uzdol­nie­nia w co naj­mniej jed­nej dzie­dzi­nie wie­dzy, uzy­sku­jąc w niej ce­lu­jące stop­nie, a z po­zo­sta­łych przed­mio­tów stop­nie co naj­mniej dobre. Jest przy­zna­wane jed­nemu uczniowi da­nej szkoły, w da­nym roku szkolnym. Kandydat musi być uczniem szkoły w roku szkolnym, na który zostało przyznane stypendium. Wnioski o sty­pen­dia skła­dają dy­rek­to­rzy szkół.

Stypendium Fundacji im. Lesława Pagi

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 20 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Aby zostać stypendystą oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat. Regulamin