Warto być poliglotą


Znajomość języków obcych jest we współczesnym świecie niezwykle ważna – otwiera drogę do pracy, nauki, podróży. W naszej szkole kładziemy duży nacisk na naukę języków obcych, staramy się uczyć ich zarówno metodami tradycyjnymi, jak i wykorzystując zdobycze współczesnej techniki (komputery, multimedia, programy interaktywne) oraz poprzez zabawę i aktywizację uczniów.
Niestety, mimo rosnącego zainteresowania językami obcymi, można zauważyć również proces zanikania dialektów i gwar w języku polskim, co prowadzi do jego zubożenia. Stopniowo, zwłaszcza dla młodszych pokoleń, stają się one równie obce jak języki angielski, niemiecki czy francuski. Dostrzeżenie tego niepokojącego zjawiska stało się motywacją do korelacji języków obcych nauczanych w naszej szkole z językiem polskim, a w szczególności z regionalnymi odmianami języka polskiego z terenu Sądecczyzny.
W lutym 2015 roku nauczycielki języków obcych p. mgr Magdalena Kałużny (język rosyjski) i p. mgr Aneta Kogut (język angielski) opracowały i wdrożyły projekt innowacji pedagogicznej – Tydzień Językowy „Warto być poliglotą”. Innowacja ta ma charakter metodyczny i jest skierowana do wszystkich uczniów ZS nr 1 w Nowym Sączu. Ma ona na celu uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, rozbudzenie zainteresowania uczniów rodzimymi dialektami i gwarami, wprowadzenie elementu rozrywki i zabawy do nauki języków obcych oraz zaprezentowanie różnorodnych i niestandardowych umiejętności uczniów.
Innowacja pedagogiczna – Tydzień Językowy „Warto być poliglotą” realizowana jest poprzez różnorodne działania, takie jak: wykłady, audycja radiowa, koncert muzyki regionalnej, multimedialne lekcje kulturowe, konkursy językowe i konkursy z realioznawstwa, Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, warsztaty, konkurs plastyczny. W przeprowadzenie poszczególnych przedsięwzięć włączają się również inni nauczyciele języka polskiego i języków obcych, tym samym innowacja przyczynia się nie tylko do ochrony zanikających dialektów i gwar języka polskiego, popularyzacji nauki języków obcych i promowania uczniów wszechstronnie uzdolnionych, ale również do rozwijania umiejętności pracy zespołowej wśród nauczycieli. Innowacja pedagogiczna – Tydzień Językowy „Warto być poliglotą” została zatwierdzona do realizacji przez Małopolskiego Kuratora Oświaty pana Aleksandra Palczewskiego i jest planowana na okres trzech lat.