Szkolna Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodniczący: – Stanisław Ochałek

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców – Ewelina Martuszewska

Członkini – Ewelina Krug

Członek – Tomasz Kadłubowski

 

Rada Rodziców czynnie uczestniczy w życiu Zespołu Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu,  poprzez pomoc w organizowaniu przez Władze Szkoły wszelkiego rodzaju uroczystości  szkolnych i państwowych oraz bierze w nich udział. Przedstawiciel Rady Rodziców bierze udział w Komisjach Konkursowych przy wyborach Władz Szkoły. Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców  zebrane środki finansowe z wpłat na Komitet Rodzicielski w całości przeznaczane są  na finansowanie  min.:

–  wyjazdów uczniów na  wszelkiego rodzaje  olimpiady, konkursy i na nagrody laureatów tych imprez,

–  nagrody dla uczniów  na koniec roku szkolnego,

–  zapomogi dla  potrzebującej młodzieży Szkoły,

–  oraz częściowe dofinansowanie wydatków poza budżetowych Szkoły.