Nowosądeckie Forum Młodzieży

W piątek 28 października 2019 Zarządzeniem Nr 639/2019 Prezydenta Nowego Sącza, powołane zostało Nowosądeckie Forum Młodzieży. Ma pełnić funkcję doradczo – opiniotwórczą. Do głównych zadań NFM należeć będzie między innymi propagowanie idei samorządowej wśród młodzieży Nowego Sącza, opiniowanie lokalnych rozwiązań prawnych dotyczących młodzieży oraz inicjowanie przedsięwzięć. W skład forum wchodzą uczniowie sądeckich szkół w wieku 15 – 21 lat. Członkowie są powoływani bezpośrednio przez prezydenta.
W dniu 18 października Pan Prezydent wskazał członków NFM, którymi zostali uczniowie:

Jakub Belski,
Anna Filipów,
Klara Grewenda,
Jakub Kościółek,
Jakub Kruczek,
Jakub Machowski,
GABRIELA MARSZAŁEK,
Grzegorz Ormiański,
Paulina Stafińska
Katarzyna Śmigowska.

Jak widać jednym z członków została „nasza” przewodnicząca Gabriela Marszałek z 2 B.

Gratulujemy jej serdecznie i życzymy powodzenia!!!

Zarządzenie Nr 638/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 18.10.2019 r.
w sprawie: powołania Nowosądeckiego Forum Młodzieży oraz nadania mu Regulaminu.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Nowosądeckie Forum Młodzieży, którego członkami są aktywni społecznie i samorządowo uczniowie w wieku 15-21 lat, reprezentujący szkoły z terenu Miasta Nowego Sącza, którzy wyrazili zgodę na swój udział w pracach Nowosądeckiego Forum Młodzieży.

1. Nowosądeckie Forum Młodzieży będzie funkcjonować do rozpoczęcia I kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Nowego Sącza.

2. Organizację i funkcjonowanie Nowosądeckiego Forum Młodzieży określa Regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji i Wychowania.

4. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.