Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku – na gruncie doświadczeń policji holenderskiej i obecnie jest realizowany we wszystkich powiatach województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest uaktywnienie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły a także w jej okolicach. Ideą projektu jest zatem uczenie zarówno współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne, kształtowanie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat, jak i aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych i realizacji konkretnych przedsięwzięć mających na uwadze bezpieczeństwo szkoły.

Nasza szkoła przystąpiła do w/w projektu w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 i podjęła następujące, zgodne z regulaminem działania:

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie
13.10. 2017r szkoła zgłosiła oficjalnie chęć przystąpienia do projektu „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”. Powołano pełnomocnika ds. projektu, którym została pani Franciszka Walter – pedagog szkolny oraz szkolny Zespół Koordynujący. W jego skład weszli: Renata Haza – przewodnicząca Zespołu Wychowawczego, Dominika Śmiałek – psycholog szkolny, Janusz Gądek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.
2. Zaproszenie do współpracy Partnerów Zewnętrznych
Jednym z najważniejszych elementów związanych z realizacją projektu jest zaangażowanie tzw. Partnerów Zewnętrznych. Ze względu na potrzeby szkoły zaprosiliśmy do współpracy następujące osoby i instytucje:
• Przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
• Dzielnicowego KMP w Nowym Sączu
• Komendanta Straży Miejskiej w Nowym Sączu
• Kuratora zawodowego przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu
• Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Sączu
• Kierownika Poradni Psychologii zdrowia i Trzeźwości w OPTU w Nowym Sączu
• Dyrektora Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu
• Dyrektora Zakładu Karnego w Nowym Sączu
• Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu
• Przewodniczącego Rady Rodziców ZS nr 1 w Nowym Sączu.

Miło nam poinformować, iż w/w osoby pozytywnie odpowiedziały na nasze zaproszenie, za co bardzo serdecznie dziękujemy.

3. Szkolenie Rady Pedagogicznej
16 stycznia 2018r odbyła sie w ramach realizacji projektu szkoleniowa Rada Pedagogiczna prowadzona przez starszą aspirant Barbarę Leśniak – policyjnego koordynatora ZPB Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Głównym celem szkolenia było szczegółowe omówienie problematyki przestępczości wśród młodzieży, oraz przypomnienie procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją.
4. Przeprowadzenie badań ankietowych
W lutym 2018 roku szkolny Zespół Koordynujący podjął się przygotowania i przeprowadzenia ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole. W badaniu wzięło udział 97 uczniów liceum i technikum, 198 rodziców i 34 nauczycieli.
Pytania zawarte w ankietach miały charakter zarówno zamknięty, jak i otwarty. Należało zatem dokonać jednej z możliwych odpowiedzi (np. Tak /Nie) albo podzielić się swoją opinią, spostrzeżeniem lub propozycją.
Szczegółowa analiza ankiet dostarczyła wielu informacji na temat poziomu bezpieczeństwa w szkole i przyczyniła się do opracowania dalszego planu działań.
W związku z bardzo szybko rozwijającym się zagrożeniem XXI wieku, jakim jest zjawisko przemocy w świecie wirtualnym zostały przeprowadzone 28 marca kolejne anonimowe ankiety dotyczące właśnie cyberprzemocy.
Badaniem objęto 116 uczniów liceum i 105 uczniów technikum. W sumie przebadano 221 osób, a celem badania było sprawdzenie stopnia i celu wykorzystania przez uczniów nowoczesnych technologii oraz poziomu aktów przemocy na terenie szkoły z użyciem mediów elektronicznych.
5. Opracowanie Zintegrowanego Planu Działania
6. 'Odpowiedzialność karna nieletnich' - Prelekcja dla uczniów
13 marca 2018r uczniowie klas pierwszych V. LO oraz Technikum nr 1 uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
Prelekcja na temat przepisów prawa obowiązującego nieletnich i konsekwencji ich łamania odbyła się w dwóch turach i została wygłoszona przez panie: Barbarę Leśniak – starszego aspiranta Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz sierżanta sztabowego Justynę Basiagę.
Spotkanie było bardzo ciekawe, uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i poszerzyli swoją wiedzę w tym zakresie.

7. Spotkanie z Partnerami Zewnętrznymi
Kolejny krok w realizacji projektu ZPB to spotkanie dyrektora szkoły, p. Barbary Świętoń oraz szkolnych koordynatorów ds. projektu, p. Franciszki Walter oraz p. Renaty Hazy z Partnerami Zewnętrznymi, którzy zadeklarowali chęć współpracy. Spotkanie odbyło się 23 marca 2018r. w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu.
Starszy aspirant Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu – pani Barbara Leśniak – zapoznała na wstępie wszystkich uczestników spotkania z genezą powstania projektu ZPB, jego założeniami oraz zadaniami i procedurami otrzymania Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
Pani R. Haza oraz pani F. Walter przedstawiły następnie wyniki przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiet, a także Zintegrowany Plan Działania z podziałem na zadania przeznaczone do realizacji przez poszczególnych partnerów.
Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili swoje wsparcie dla zaplanowanych przez szkołę działań oraz podali propozycje dodatkowych rozwiązań zmierzających podniesieniu poczucia bezpieczeństwa w szkole.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji:
1. Barbara Leśniak – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
2. Barbara Przychocka-Serafin – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
3. Tomasz Młynarczyk – Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu
4. Agnieszka Rossmanith – Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.
5. Anna Agata Jurczak – Poradnia Psychologii Zdrowia i Trzeźwości w Nowym Sączu.
6. Anastazja Walczyńska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu
7. Maria Kochanik – Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
8. Dominika Fedko – Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
9. Magdalena Pająk – Zakład Karny w Nowym Sączu
10. Jakub Klimczak – Rada Rodziców ZS nr 1 w Nowym Sączu
11. Barbara Świetoń – Dyrektor ZS nr 1 im. KEN w Nowym Sączu
12. Franciszka Walter – ZS nr 1 im. KEN w Nowym Sączu
13. Renata Haza – ZS nr 1 im. KEN w Nowym Sączu

8. Wniosek o przyznanie Certyfikatu
11 kwietnia 2018 roku dyrektor szkoły, p. Barbara Świętoń złożyła wniosek do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie z prośbą o przyznanie naszej szkole Certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.
Czekamy z niecierpliwością na decyzję.
9. Protokół z lustracji budynku ZS
10. Uroczyste wręczenie certyfikatu
25 października to kolejny dzień z życia naszej szkoły, który będziemy wspominać z wielką dumą. Po całorocznej pracy oraz spełnieniu określonych wymogów udało nam się zdobyć certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”.

Uroczystość, na którą zostaliśmy zaproszeni, miała miejsce w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Po zabraniu głosu przez I Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Pawła Dzierżaka oraz Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Panią Halinę Cimer, a także bardzo ciekawym i zróżnicowanym programie artystycznym nadeszła chwila, na którą wszyscy czekali – wręczenie certyfikatów każdej zaproszonej szkole. Z racji wysokiej ilości uzyskanych punktów (57 na 60 możliwych) byliśmy w czołówce! Kiedy wywołano naszą szkołę, wyszłyśmy z wielką radością po odbiór certyfikatu i symbolicznej nagrody. Po oficjalnej części uroczystości był czas na udział w pokazach przygotowanych przez policję, zwiedzanie muzeum i … pamiątkowe zdjęcia z policjantami. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni. Na pewno będziemy kontynuować zaplanowane działania i robić wszystko, aby nasza szkoła kojarzona była m. in. z bezpieczeństwem.

Emilia i Wiktoria

Certyfikat miały przyjemność odebrać: Dyrektor szkoły – pani Barbara Świętoń Pani Renata Haza – przedstawiciel zespołu koordynującego d.s. projektu ZPB. Emilia Buczek i Wiktoria Broniszewska – uczennice klasy 2.h – przedstawicielki młodzieży.

Pragnę w tym miejscu bardzo gorąco podziękować Pani Dyrektor oraz całemu zespołowi d.s. projektu ZPB (p. Ani Chronowskiej, p. Dominice Śmiałek-Fiut, p. Januszowi Gądkowi a przede wszystkim p. Ani Walter) za wsparcie i pracę nad projektem; wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły i rodzicom, którym na sercu leży bezpieczeństwo naszej młodzieży oraz tzw. partnerom zewnętrznym, bez których realizacja projektu byłaby niemożliwa. Szczególne podziękowania należą się pani Barbarze Leśniak – Starszemu aspirantowi Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Liczymy oczywiście na dalsze wsparcie.

Renata Haza

Zapraszamy też do lektury relacji na stronie naszego Kuratorium Oświaty:

Wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

11. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
Zgodnie z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa –Bezpieczna Szkoła odbyły się po raz kolejny spotkania z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W dniach 24 i 25 października 2019r. uczniowie klas pierwszych liceum i technikum mieli możliwość uzupełnienia wiedzy na temat swojego zachowania w sytuacjach zagrożenia jak również odpowiedzialności – także karnej w przypadku złamania prawa przez osobę nieletnią.
Oto, co na temat spotkania napisała jedna z uczestniczek.
Podczas spotkania z panią policjantką zapoznano nas z przykładami sytuacji, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, poinformowano o tym, jak zachować się w takich sytuacjach, a także zwrócono nam uwagę na rodzaje kar, które my, jako osoby nieletnie możemy ponieść, gdy dopuścimy się jakiegoś wykroczenia. Przy okazji dowiedzieliśmy się także, jak postępować w przypadku spotkania z policjantem: należy zachować spokój i w żadnym wypadku nie uciekać, gdy np. zatrzyma się koło nas radiowóz policyjny. Uczniowie z maksymalną uwagą słuchali wykładu, nie raz na naszych twarzach pojawiała się odrobina strachu, ponieważ jakby nie było, nie wszyscy z nas zdawali sobie do tej pory sprawę z powagi sytuacji oraz możliwych konsekwencji. Myślę, że spotkanie z osobą, która uświadomiła nam m.in., że mimo naszego wieku nie możemy liczyć na uniknięcie kary, było bardzo przydatne. Z pewnością zastanowimy się dwa razy, zanim zrobimy coś niewłaściwego.

Zuzanna

12. Szkolenie 'Stop narkotykom'
Szkolenie „Stop narkotykom” przeprowadzone przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, podkomisarz Justynę Basiagę i aspiranta Tomasza Młynarczyka.
Szkolenie przeprowadzone 12.12.2019 roku w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu dla rodziców i nauczycieli dotyczyło:
-przyczyn oraz skutków zażywania narkotyków, dopalaczy i środków odurzających,
-rodzajów obecnych na rynku narkotyków oraz dopalaczy,
-aspektów prawnych związanych z posiadaniem, zażywaniem i udostępnianiem narkotyków.

Podczas szkolenia miała miejsce również prezentacja „walizek edukacyjnych”, w których znajdowały się atrapy narkotyków, oraz przedmiotów służących do wytwarzania, używania i przechowywania narkotyków. Działania te miały na celu unaocznienie i uwrażliwienie na pojawiające się na rynku niebezpieczne substancje i przedmioty z nimi związane.

Pani podkomisarz zwróciła się również do zebranych ze szczególnym apelem, aby nauczyciele podczas zajęć wychowawczych informowali uczniów o negatywnych skutkach sięgania po substancje psychoaktywne. Jak podkreśliła, niezmiernie ważne jest to, aby młodzi ludzie byli świadomi następstw sięgania po narkotyki oraz dopalacze, które skutkują uzależnieniem, wyniszczeniem fizycznym i psychicznym, mogą powodować stany lękowe, halucynacje, urojenia, śmierć.
13. Światowy Dzień Walki z Aids – 1 grudnia
W ramach Światowego Dnia Walki z AIDS, które obchodzone jest 1 grudnia każdego roku, uczniowie klasy 1Dp LO pod kierunkiem pani Iwony Wituszyńskiej i pani Anny Chronowskiej przygotowali spektakl profilaktyczny pt. Porozmawiajmy o AIDS i tolerancji.

Inscenizację słowno – muzyczną z elementami pantomimy wystawiono o godzinie 10:40 i 11:40. Przedstawienie miało na celu przekazanie informacji na temat potrzeby tolerancji wobec osób chorych na AIDS, możliwości zarażenia się wirusem HIV oraz śmiertelności z powodu AIDS w Polsce i na świecie. Wszyscy nauczyciele i uczniowie w szkole otrzymali czerwone wstążeczki, będące symbolem solidarności z ludźmi żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS. Szkolnym obchodom Światowego Dnia Walki z AIDS towarzyszyła gazetka dydaktyczna złożona z plakatów, ulotek i broszur, prezentacja multimedialna. Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS mają wymiar edukacyjny – uczą profilaktyki i tolerancji, pokazują dobro działania na rzecz innych.

14. Warsztaty w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego
Nasi uczniowie z klasy 3 d i 2h brali udział w warsztatach w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Zapraszamy do lektury relacji ze strony MORD i galerii zdjęć.

–>Zakończenie warsztatów dla młodzieży<--