Statut

Statut Zespołu Szkół nr 1
im. Komisji Edukacji Narodowej

  1. Nazwa Zespołu
  2. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego
    oraz organizacji i oceny egzaminów wewnętrznych
  3. Inne informacje o szkole
  4. Organy Zespołu
  5. Organizacja Zespołu
  6. Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu
  7. Uczniowie Zespołu
  8. Postanowienia końcowe

Treść statutu: