Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa (ZPB) został wdrożony w Małopolsce w 2004 roku – na gruncie doświadczeń policji holenderskiej i obecnie jest realizowany we wszystkich powiatach województwa małopolskiego w obszarze placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazja, placówki ponadgimnazjalne) oraz na terenie uczelni wyższych Krakowa.
Głównym założeniem przedsięwzięcia jest uaktywnienie lokalnych środowisk, które chcą pracować na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli na terenie szkoły a także w jej okolicach. Ideą projektu jest zatem uczenie zarówno współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne, kształtowanie właściwych postaw i zachowań od najmłodszych lat, jak i aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych i realizacji konkretnych przedsięwzięć mających na uwadze bezpieczeństwo szkoły.

Nasza szkoła przystąpiła do w/w projektu w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 i podjęła następujące, zgodne z regulaminem działania:

1. Zgłoszenie szkoły do udziału w projekcie
2. Zaproszenie do współpracy Partnerów Zewnętrznych
3. Szkolenie Rady Pedagogicznej
4. Przeprowadzenie badań ankietowych
5. Opracowanie Zintegrowanego Planu Działania
6. 'Odpowiedzialność karna nieletnich' - Prelekcja dla uczniów
7. Spotkanie z Partnerami Zewnętrznymi
8. Wniosek o przyznanie Certyfikatu
9. Protokół z lustracji budynku ZS
10. Uroczyste wręczenie certyfikatu
11. Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu
12. Szkolenie 'Stop narkotykom'
13. Światowy Dzień Walki z Aids – 1 grudnia
14. Warsztaty w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego