[UWAGA Maturzyści] Aktualizacja informacji o egzaminie maturalnym

Informujemy, że harmonogram i forma egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 uległy zmianie. Szczegółowe informacje znajdują się w menu EGZAMINY -> MATURA.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja 20.05.2020 r.

Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego 2020.

Deklaracja przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – dotyczy ona absolwenta, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego,

lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.- termin złożenia: do 25 maja 2020.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 15 maja 2020 r. na temat Wytycznych dotyczących przeprowadzania w 2020 r. egzaminów zewnętrznych

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r.  zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.Aktualne rozporządzenie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej poz. 891 w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19

Dodatkowe informacje o wytycznych MEN, CKE i GIS można uzyskać na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

HARMONOGRAM MATUR