Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
w roku szkolnym 2017 / 2018

Reguluje zasady naboru kandydatów do oddziałów klasy pierwszej trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2017/2018.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 59)
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r. poz. 60)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017r. poz 586)
 1. Zarządzenie NR 11/17 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

§1

 1. Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.
 1. Dyrektor ZS nr 1 proponuje organowi prowadzącemu ilość rekrutowanych oddziałów w każdym roku szkolnym i po ich zatwierdzeniu podaje kandydatom do wiadomości kryteria i warunki rekrutacji.
 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Zespołu powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a) przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa oraz w regulaminie,

b) ustalanie wyników    postępowania    rekrutacyjnego   i    ogłoszenie   listy    kandydatów   zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

c) ustalenie i ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

d) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Szkolna Komisja Rekrutacyjną podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§2

 1. Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzona jest z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN: „vEdukacja Nabór szkoły ponadgimnazjalne”.
 1. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 im. KEN mają uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskają świadectwo ukończenia gimnazjum.
 1. Kandydaci mogą dokonywać wyboru szkoły spośród wszystkich typów szkół w Zespole Szkół nr 1 (V Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 1, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1) i ubiegać się o przyjęcie do wybranych oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§3

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 jest przeprowadzana do klas pierwszych:

V Liceum Ogólnokształcące – 3 lata

1a – klasa dziennikarska

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, geografia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce,

języki obce: j.angielski, j.niemiecki;

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, geografia;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1b – klasa prawna

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie; przedmiot uzupełniający: przyroda,

języki obce: j.angielski, j.francuski,

 • na     punkty     przeliczane      są     oceny    z     przedmiotów:     j.polski,    matematyka,    historia,     wiedza o społeczeństwie;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1c – klasa politechniczna

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, informatyka; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, ekonomia w praktyce,

języki obce: j.angielski, j.niemiecki,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, geografia;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1d – klasa medyczna

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, fizyka w medycynie;

języki obce: j.angielski, j.niemiecki,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, biologia, chemia;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1e – klasa przyrodnicza

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia, język angielski; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo;

języki obce: j.angielski, j.francuski,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, geografia, biologia;
 • planowana liczba uczniów: 30.

Technikum nr 1 – 4 lata

1h – technik hotelarstwa

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,

języki obce: j.angielski, j.rosyjski,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, geografia;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1g – technik żywienia i usług gastronomicznych

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,

języki obce: j.angielski, j.niemiecki,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia;
 • planowana liczba uczniów: 60 (dwa oddziały);

1i – technik technologii żywności, specjalność cukiernik

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,

języki obce: j.angielski, j.niemiecki,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia;
 • planowana liczba uczniów: 30;

1m – technik kelner

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia; przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo,

języki obce: j.angielski, j.francuski,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, j.angielski, biologia;
 • planowana liczba uczniów: 30.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 – 3 lata

 • 1k – kucharz

język obcy: j.rosyjski,

 • na punkty przeliczane są oceny z przedmiotów: j.polski, matematyka, geografia, biologia;
 • planowana liczba uczniów: 28.

§4

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Zespole Szkół nr 1 może uzyskać maksymalnie 200 punktów.
 1. O przyjęciu do klas pierwszych w ZS nr 1 decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

a) z przeliczenia na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego zawartych w zaświadczeniu – maksymalnie 100 punktów (art.20f ust.2 pkt.1, art.20h ust.6 pkt.2 i art.20j ust.2 pkt.1 ustawy) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym – mnoży się przez 0,2,

b) z przeliczenia na punkty ocen z zajęć edukacyjnych – maksymalnie 72 punkty (art.20f ust.2 pkt.2, 20h ust.6 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.3 ustawy) wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

 • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

c) za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem (art.20f ust.2 pkt.3, art.20h ust.6 pkt.4, art.20i 2 pkt.3 i art.20j ust.2 pkt.4 ustawy) przyznaje się 7 punktów;

d) z przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć (art.20f ust.2 pkt.4 lit.a, art.20h ust.6 pkt.5 lit.a, art.20i 2 pkt.4 lit.a i art.20j ust.2 pkt.5 lit.a ustawy) w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum – liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi maksymalnie 18 punktów (szczegółowy wykaz przyznawanych punktów jest zawarty w rozporządzeniu MEN z 14 marca 2017r. § 6 ust.1, 2, 3, 4, 5 i § 6 ust.2);

e) z przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu (art.20f ust.2 pkt.4 lit.b, art.20h ust.6 pkt.5 lit.b, art.20j ust.2 pkt.5 lit.b ustawy) przyznaje się 3 punkty.

 1. Kandydatom do szkół ponadgimnazjalnych zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie 44zw ust.2 i art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z rozporządzeniem MEN z 14 marca 2017r. § 8 ust.1, 2, 3, 4, przy czym za uzyskanie oceny:
 • celującej – przyznaje się po 20 punktów;
 • bardzo dobrej – przyznaje się po 18 punktów;
 • dobrej – przyznaje się po 13 punktów;
 • dostatecznej – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającej – przyznaje się po 2 punkty;
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust.2 i art. 44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przy czym za uzyskanie oceny:
 • celującej – przyznaje się po 20 punktów;
 • bardzo dobrej – przyznaje się po 18 punktów;
 • dobrej – przyznaje się po 13 punktów;
 • dostatecznej – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającej – przyznaje się po 2 punkty.
 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym na podstawie art.44zz ust.2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym – przyznaje się po 20 punktów;
 • bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów;
 • dobrym – przyznaje się po 13 punktów;
 • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do klasy pierwszej Zespołu Szkół nr 1, jeśli posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, a w przypadku kandydatów do klasy pierwszej Technikum nr 1 dodatkowo orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

§5

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej kandydatów równej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu ma kandydat, który:

 • ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 • spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w art.20c ust.2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§6

W I etapie rekrutacji wnioski uczniów, którzy uzyskali łącznie mniej niż:

 • do V Liceum Ogólnokształcącego – 80 punktów;
 • do Technikum nr 1 – 70 punktów;
 • do Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 – 30 punktów nie będą rozpatrywane.

W przypadku rekrutacji uzupełniającej próg punktowy może zostać obniżony.

§7

Podania uczniów, którzy powtarzają klasę pierwszą lub starają się o ponowne przyjęcie do klasy pierwszej w Zespole Szkół nr 1, będą rozpatrywane (w ramach wolnych miejsc w oddziale) od dnia 23 do 25 sierpnia 2017r.

Wspomagającymi kryteriami uwzględnianymi przy rozpatrywaniu podania będzie ocena z zachowania oraz opinia poprzedniego wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

§8

Wymagane dokumenty

 1. Kandydaci do przyjęcia do Zespołu Szkól nr 1 im. KEN dostarczają:
 • wniosek (podanie) o przyjęcie do szkoły wydrukowane z systemu,
 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • kartę informacyjną (wydana przez gimnazjum),
 • podanie / kwestionariusz ZS nr 1 (do pobrania ze strony internetowej ZS nr 1),
 • 2 fotografie (opisane na odwrocie imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia),
 • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (obowiązuje kandydatów do Technikum nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia),
 • w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • zaświadczenie (a) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów,
 1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole ponadgimnazjalnej poprzez złożenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

§9

Tryb odwoławczy określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zarządzeniem MKO z dnia 23 marca 2017r.