Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. uczniowskich w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. uczniowskich

I. Dane podstawowe:

  1. Nazwa i adres jednostki:
   Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu
   ul. Jagiellońska 84, 33- 300 Nowy Sącz  tel. (018) 448-68-50
  2. Nazwa stanowiska: referenta ds. uczniowskich
  3. Komórka organizacyjna:  Zespół Szkól nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
  4. Wymiar etatu: pełny etat. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony zgodnie z Kodeksem Pracy. Umowa od 01.09.2019 do 31.08.2020 z możliwością przedłużenia.
  5. Planowane zatrudnienie: od dnia 01.09.2019r.

II. Wymagania kwalifikacyjne:                                                                              

A. Wymagania niezbędne:

 1. Spełnienie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2018r., poz. 1260)
 2. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
 3. Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych
 4. Praktyczna umiejętność wykonywania czynności sekretarskich.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 6. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 7. Osoba musi spełniać warunek:
 • wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne lub administracyjne
 • mile widziane doświadczenie zawodowe
 • umiejętność obsługi komputerowej program Dziennik UONET+, VULCAN nabór szkoły ponadgimnazjalne
 • znajomość Systemu Informacji Oświatowej – SIO.

B. Wymagania dodatkowe :

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji,
 2. mile widziane doświadczenie zawodowe związane z pracami administracyjnymi,
 3. znajomość ustaw w zakresie niezbędnych do wykonywania zadań związanych ze stanowiskiem,
 4. biegła obsługa pakietu MS Office, w tym bardzo dobra obsługa programu EXEL.
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 6. Prowadzenie spraw dotyczących:

– Obsługa sekretariatu,
– Obsługa poczty elektronicznej szkoły,
– Prowadzenie ewidencji młodzieży – księgi uczniów,
– Wydawanie legitymacji szkolnych,
– Wydawanie zaświadczeń dla młodzieży,
– Sporządzanie decyzji zwalniających z zajęć wychowania fizycznego,
– Obsługa komputera związana ze sprawami uczniowskimi,
– Prowadzenie i załatwianie korespondencji spraw uczniowskich,
– Pisanie pism urzędowych, wynikającymi z zakresu czynności, pisanie pism urzędowych,
– Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – giloszy i świadectw,
– Prowadzenie dokumentacji uczniowskiej – teczek, list, wykazów, zestawień, itp.,
– Opieka nad arkuszami ocen wszystkich klas,
– Sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych,
– Sporządzanie sprawozdań statystycznych odnośnie spraw młodzieżowych,
– Prowadzenie rekrutacji do klas pierwszych – zbiór dokumentów, rejestracja, itp.,
– Wydawanie dokumentów klasom kończącym naukę,
– Prowadzenie dokumentacji związanych z maturami i egzaminami zawodowymi,
– Obsługa SIO w zakresie spraw uczniowskich,
– Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrekcję szkoły związanych z zajmowanym stanowiskiem.

 IV. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca na umowę o pracę na czas określony w pełnym wymiarze,
 2. Praca codziennie od poniedziałku do piątku;
 3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu
 4. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca;

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje.
 4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 7. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
 9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referenta ds. uczniowskich
 10. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 11. „Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru”.
 12. W razie posiadania – dokumenty potwierdzające osiągnięcia zawodowe np.: uzyskane nagrody, wyróżnienia.
 13. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
  Każda strona kserokopii dokumentów załączonych do oferty pracy winna być opisana „za zgodność z oryginałem”, opatrzona datą oraz podpisem.
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902).”
   

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin składania dokumentów: do dnia 27.08.2019 do godz. 11:00
 2. Sposób: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Sączu w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko referenta ds. uczniowskich”.

Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie lub które nie będą spełniały wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

VII. Miejsce: 

Sekretariat – Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 84, 33-300 Nowy Sącz
 

VIII. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego :

 1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
 2. Kompletność wymaganych dokumentów.
 3. Data wpływu składanych dokumentów.
 4. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
   

IX. Informacje dodatkowe:

 1. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowiązany jest do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 2. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza oraz tablicy ogłoszeń i stronie szkoły.
 3. Nabór na wolne stanowisko prowadzony będzie w dwóch etapach:
 • etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymagań,
  Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 08.2019 r. o godzinie 12:00.
 • etap II przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
  Rozmowa zostanie przeprowadzona. przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły
  O dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu.

Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowane osoby w okresie miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Sączu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu, adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 84.
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w tym udostępniane w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w Biuletynie Informacji Publicznej Nowego Sącza w celu ogłoszenia informacji o wynikach procedury rekrutacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, i nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 • obowiązek podania danych wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, oraz innych przepisów szczególnych. Jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby;
 • podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) – c)  RODO;
 • z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez tę osobę zgody;
 • dane będą przechowywane na czas zatrudnienia, a także po zakończeniu umowy o pracę zgodnie z przepisami podatkowymi lub innymi przepisami szczegółowymi;
 • nie przewidujemy przekazywania danych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej;
 • jeśli osoba, której dane są przetwarzane uważa, iż zostały naruszone jej prawa, może złożyć skargę do organu nadzoru w rozumieniu RODO;
 • nie przewidujemy przetwarzania danych polegających na podejmowaniu decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.